Geluidmeting na ingebruikname padelbanen

Voor een tennisvereniging zijn door Geurts Technisch Adviseurs geluidmetingen verricht na het in gebruik nemen van twee nieuw aangelegde padelbanen. 

GM Padelbaan

Dit naar aanleiding van geluidvoorschriften die zijn opgesteld door de gemeente waarin is voorgeschreven dat geluidmetingen op locatie moeten worden uitgevoerd. Aan een situatie waarbij 4 spelers 2 tegen 2 padel spelen zijn geluidmetingen verricht op een afstand van de padelbaan waar het geluid goed waarneembaar was zonder stoorgeluid. Het bronvermogen van het spel hangt af van het aantal slagen per minuut dat gehaald wordt en het niveau van de spelers. Tevens zijn geluidmetingen verricht aan verschillende losse slagen en slagtechnieken. Op basis van deze metingen is een voor de club representatief gemiddeld bronvermogen bepaald van de rackets Daarbij is tevens rekening gehouden met de effecten die optreden doordat het geluid weerkaatst wordt tegen de kunststof wanden van de padelbanen. Op basis van de geluidmetingen zijn randvoorwaarden omschreven waarmee de vereniging kan voldoen aan de geluidnormen bij woningen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stikstofdepositieberekening

Gezien de recente uitspraak van de Raad van State omtrent het vervallen van de bouwvrijstelling dient bij bouwplannen, naast de stikstofdepositie in de gebruiksfase, ook weer de stikstofdepositie van de aanlegfase bepaald te worden.

Stikstofdepositie

In deze aanlegfase moet de uitstoot vanwege de bouwactiviteiten inzichtelijke worden gemaakt en aangetoond dat het geen nadelig effect op de stikstofdepositie veroorzaakt. Tijdens de bouw vindt bijvoorbeeld uitstoot van NOx plaats door verkeersbewegingen voor aanvoer van bouwmaterialen, afvoer van grond en tijdens het gebruik van kranen, graafmachines, en ander materieel.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om deze berekeningen uit te voeren en de uitgangspunten en resultaten te verantwoorden richting bevoegd gezag. Ook wordt bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie te beperken zodat de activiteiten niet vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluidmetingen padel

Voor een tennisvereniging hebben we een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met het plan om twee padelbanen te realiseren op de plek van één van de bestaande tennisbanen. Padel

Het onderzoek houdt verband met een melding Activiteitenbesluit waarbij alle activiteiten beschouwd moeten worden. Dat betekent dat zowel de geluidemissie van de padelbanen als de in momenteel gebruik zijnde tennisbanen meegenomen moet worden, alsmede de overige activiteiten die een relevante geluiduitstraling naar de omgeving veroorzaken.

Op basis van geluidmetingen aan verschillende padel rackets en kengetallen ten aanzien van overige activiteiten is de geluidemissie bepaald en een rekenmodel van het terrein en de omgeving opgesteld. Uit de eerste berekeningen bleek dat vanwege de nieuwe activiteiten op de padelbanen een toename in de geluidbelasting op de omliggende woningen zou ontstaan. Vervolgens is onderzocht welke geluidreducerende maatregelen nodig zijn om ten opzichte van de bestaande situatie geen verslechtering in de beleving ten aanzien van geluid te veroorzaken. Hieruit volgen enkele varianten en randvoorwaarden waaraan de tennisvereniging kan voldoen. Op basis van dit aanvullend onderzoek zijn door het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opgesteld zodanig dat geluidhinder in de toekomstige situatie zoveel mogelijk beperkt wordt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Energiebesparing

EnergiebesparingVoor een bedrijf in de bedrijfstak ‘meubels en hout’ is een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de erkende energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de EML (Erkende Maatregelen Lijst).

Hiervoor is het besparingspotentieel in kaart gebracht en de mogelijke terugverdientijd van de desbetreffende maatregelen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Sinds 1 juli 2019 is er daarnaast de informatieplicht energiebesparing, waardoor wm-inrichtingen verplicht worden te rapporteren welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn.

Vanaf 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast, en geldt bovenstaande ook voor EU ETS en vergunning-plichtige bedrijven. Geurts Technisch Adviseurs kan u adviseren over de energiebesparingsmogelijkheden binnen uw bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Warmtepompen

In het kader van verduurzaming worden steeds vaker warmtepompen geïnstalleerd. Bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gasaansluiting waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden Warmtepompen toegepast. Een belangrijke variant is de toepassing van warmtepompen. Deze installaties kunnen leiden tot extra geluidoverlast.

Sinds 1 april 2021 stelt het Bouwbesluit geluidgrenzen voor installaties buiten woningen omdat voor woningen en burenoverlast eerder geen geluidnormen vastgesteld waren. In het geval van bijvoorbeeld bedrijven, scholen of gymzalen wordt de geluidnormering uit het Activiteitenbesluit zoals geldt voor bedrijven aangehouden.

Geurts Technisch Adviseurs beschikt over de nodige kennis en apparatuur om geluidmetingen uit te voeren aan specifieke locaties waar hinder ontstaat en kan in combinatie met geluidberekeningen een passend advies geven omtrent eventueel te treffen maatregelen om de geluidhinder weg te nemen.

Voor mee info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarlijkse inspectie vloeren en opslaglocaties

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie zijn de jaarlijkse vereiste inspecties uitgevoerd aan opslaglocaties van gevaarlijke stoffen (PGS 15) in combinatie met vloeistofdichte/-kerende vloeren op milieurelevante locaties op het terrein.
8 5483 FotocollageTijdens de inspectie zijn de kerende vloeren visueel geïnspecteerd op basis van de door ons opgestelde bodemrisico-checklist waarin de verschillende bodembeschermende voorzieningen zijn opgenomen conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. De vloeistofdichte vloeren worden regelmatig her-gecertificeerd. Tevens is tijdens de rondgang gekeken naar de andere eisen waaraan de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen volgens PGS 15 moeten voldoen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CE-certificering voor een vatenhefklem

Voor een klant in de voedingsmiddelenindustrie hebben wij de CE-certificering uitgevoerd voor een vatenhefklem. Vatenhefklem1

Met deze klem kan een vat van 360 kg automatisch opgepakt worden met een heftruck, zonder dat hiervoor een persoon bij het vat dient te komen. Het oppakken en neerzetten gebeurt automatisch zonder besturing. De klem is zelfklemmend en zelflossend.

Geurts Technisch Adviseurs heeft hierbij ook de sterkteberekeningen uitgevoerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functional Design Specification (FDS) voor nieuwe koelwatercircuit met stikstofreductie

Voor een klant in de voedingsmiddelenindustrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een FDS gemaakt voor een nieuw koelcircuit dat koelwater levert bij minder lage temperaturen.

FDS nieuw koelwatercircuit met stikstofreductieHierdoor is minder koelenergie nodig. Hiervoor worden nieuwe koelmachines geplaatst in een nieuw gebouw. Er wordt rekening gehouden met diverse beveiliging zoals het gevaar dat er ammoniak vrij kan komen in de lucht of in het water.

Verder is een warmtepomp toegepast om warm water te genereren, waardoor de benodigde hoeveelheid gas voor de huidige verwarmingsketels daalt en daarmee dus ook de stikstofuitstoot.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CE voor een nieuw transportsysteem

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een risico analyse uitgevoerd en de bijbehorende CE documenten opgesteld. CE Piba

De risico analyse moest worden uitgevoerd voor een nieuw transportsysteem voor gebakken pinda’s. De opgestelde CE documenten betreffen een gebruiksaanwijzing, Technisch Dossier en checklist op de machinerichtlijn.
Het project is in twee fases uitgevoerd om de productie zo min mogelijk te verstoren.

Nadat de documenten goedgekeurd zijn door de opdrachtgever, is de CE-typeplaat op de machine aangebracht.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opslag van lithium-ion batterijen

Voor een bedrijf in de transportsector is door Geurts Technisch Adviseurs een melding activiteitenbesluit ingediend voor de opslag van Lithium-ion batterijen.

lithium ion opslag met gebruikapparatuurDoor een toename in vraag naar lithiumbatterijen en accu’s, bijvoorbeeld voor telefoons, laptops, elektrische fietsen en auto’s, neemt ook de vraag voor opslag toe. Dit brengt risico’s met zich mee, maar op dit moment is er nog geen richtlijn rondom de opslag van Lithiumbatterijen.

Een specifieke richtlijn voor deze lithium-ion dragers is in de maak (PGS-37) en wordt begin 2022 verwacht. Lithium valt namelijk niet onder de PGS-15, welke gaat over de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorlopig is er een “circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers” en kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opnemen.

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en eventuele veiligheidsmaatregelen binnen uw bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Akoestisch onderzoek voor een bedrijfsverplaatsing

Voor een loonbedrijf in de gemeente Epe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met een bedrijfsverplaatsing. Fendt

Door de activiteiten te verplaatsen naar het buitengebied moet vanwege de aanwezigheid van omliggende woningen rekening gehouden worden met een “goede ruimtelijke ordening”. Met behulp van een rekenmodel van het bedrijfsterrein en de omgeving is bepaald onder welke voorwaarden het bedrijf akoestisch inpasbaar is en ter plaatse van de woningen in de omgeving een acceptabel woon- en leefklimaat wordt behouden. Hierbij moet worden gedacht aan het gunstig indelen van het bedrijfsterrein of het rekening houden met een afscherming / grondwal.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samengestelde machines vereisen ook CE-markering

Een productiebedrijf dat aluminiumblikjes maakt heeft de hulp van Geurts Technisch Adviseurs ingeroepen, om een productielijn te beoordelen op machineveiligheid.

CE Lijn 28In het verleden hebben we dit al bij twee van hun productielijnen gedaan, waarvan een productielijn ook weer verder is uitgebreid.

Sinds kort is er een derde productielijn in gebruik, en hebben wij hiervoor ook de beoordeling op de machineveiligheid gedaan. Deze lijn bestaat uit een aantal machines die uit verschillende landen komen. De grootste uitdaging was om deze te laten voldoen aan de Nederlandse veiligheidsnormen. Later bleek dat de kwaliteit van de machines van de derde productielijn niet gelijk waren aan die van de eerste twee productielijnen. Na aanpassingen aan de machines, heeft de productielijn een CE-markering gekregen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluidmeting na plaatsing buitenunit van een warmtepomp

In opdracht van een installatiebedrijf is een geluidmeting verricht aan de buitenunit (condensor) van een warmtepomp die geïnstalleerd is op het dak van een bijgebouw. Warmtepomp binnen en buiten

In het Bouwbesluit is een passage opgenomen ten aanzien van geluid afkomstig van warmtepompen en zijn grenswaarden op de erfgrens van een naastgelegen woonfunctie voor de dag- en nachtperiode opgenomen.

Omdat het geluidniveau op enkele meters afstand vanwege stoorgeluid moeilijk te meten is, is door Geurts Technisch Adviseurs een bronmeting verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en is met behulp van een rekenmodel op verschillende posities in de omgeving (slaapvertrekken, erfgrens) de geluidbelasting bepaald. In geval van overschrijdingen van de norm kunnen maatregelen in overleg worden voorgesteld om te voldoen aan de eisen en om overlast te beperken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Besparen op stikstof uitstoot maakt uitbreiding mogelijk

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie is door Geurts Technisch Adviseurs een aanvraag Wet natuurbescherming uitgevoerd.

AERIUS calculatorGezien de recentelijke ontwikkelingen omtrent het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mag momenteel geen toename in stikstofdepositie op natuurgebieden meer ontstaan. Omdat het bedrijf wilt uitbreiden waren onder andere AERIUS berekeningen nodig en een aanvraag Wet natuurbescherming. Omdat een van de wijzigingen op het bedrijf een uitbreiding van de bestaande koelinstallatie met een warmtepomp betreft, zal fors bespaard worden op aardgasverbruik en daarmee stikstof uitstoot afnemen ten opzichte van de bestaande situatie waarbij warmte wordt opgewekt met een stookinstallatie. Dergelijke maatregelen maken eventuele uitbreiding van de productie mogelijk zonder nadelige effecten op de natuur te veroorzaken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.